https://www.traditionrolex.com/30

Provozní řád OMNI café & fit studio | OMNI café & fit studio Kvalitní služby jsou u nás na prvním místě.

Provozní řád OMNI café & fit studio

Provozní řád OMNI café & fit studio

Každý klient/návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem OMNI café & fit studio. Zakoupením vstupu a rezervací kurzu nebo workshopu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

Každý klient je povinen se při vstupu do studia prokázat jménem, pod kterým je v systému evidován. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách, nebo v provozovně OMNI café & fit studio. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor OMNI fit studia a využívání jeho zařízení či služeb.

OMNI café & fit studio je otevřeno dle aktuálně platné otevírací doby odpovídající provozní době a rozvrhu lekcí na webových stránkách www.omnibrno.cz.

Účast na lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách OMNI café & fit studio. Lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na facebooku. Lekce proběhne při minimálním počtu 3 klientů. V opačném případě zůstane lekce zavřená a přihlášeným klientům bude hodinu před lekcí zaslána informační SMS, nebo email o zrušení lekce.

ZRUŠENÍ LEKCÍ, KURZŮ, WORKSHOPŮ - Rezervovanou otevřenou lekci lze zrušit v rezervačním sytému minimálně 8 hodin před jejím začátkem. U workshopů, seminářů, kurzů a speciálních lekcí je tato doba 12 hodin až 10 dnů podle typu akce.

STORNO PODMÍNKY se od typu akce liší. Pokud se klient nedostaví na rezervovanou otevřenou lekci, či nedojde k jejímu včasnému zrušení (8 hodin před jejím začátkem) v on-line rezervačním systému, studio si nárokuje náhradu ve výši 100% z ceny lekce.

Pokud není uvedeno jinak, u kurzu / workshopu je záloha (50%) zálohou nevratnou. Pokud se klient na zvolený kurz / workshop nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (tj. 10 dní dopředu před začátkem kurzu) záloha propadá a studio má právo vymáhat doplatek finální částky. Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

Berte prosím ohledy na lektory a na ostatní, chtějící se na lekci také dostavit. Proto, prosím, zvažte svou rezervaci a popřípadě jí s dostatečně možným časovým předstihem zrušte v rezervačním systému.

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené šatně. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu OMNI café & fit studio a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze v čisté sportovní obuvi, nebo bosky. Pro odložení obuvi využijte, prosím, skříňku při vstupu do šaten (je li k dispozici). Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. OMNI café & fit studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze či jakémukoli přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.
Osoby mladší 18ti let se pohybují v prostoru provozovny za doprovodu zákonného zástupce. Pokud není zákonný zástupce přítomen, neznamená to, že zodpovědnost za nezletilého přejímá provozovatel.

Základní lékárnička první pomoci Vám v případě potřeby vydá obsluha kavárny.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

Klienti/návštěvníci jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách provozovny.

V prostorách OMNI café & fit studio je zakázáno:

•kouřit

•požívat omamné či psychotropní látky (v prostorech fit studia také požití alkoholu)

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Osoby mladší 18ti let se v prostorech OMNI café & fit studia pohybují pouze za doprovodu rodiče, či zodpovědného zástupce.

Tísňové telefonní linky:
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
150 HASIČI
Hasičský záchranný sbor ČR
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince
155 ZÁCHRANKA
Zdravotnická záchranná služba
Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo
158 POLICIE
Policie České republiky
156 Městská (obecní) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

• Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat

• Přesné místo hlášené události - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

• Informace o postižených - pohlaví, přibližný věk, počet postižených

• Informace o volajícím - jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.

K upřesnění místa události:

V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru sdělte: adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré), patro a jméno majitele bytu, jak najít dům (hlavně na sídlištích).

Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích sdělte: stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.