https://www.traditionrolex.com/30

obchodní podmínky | OMNI café & fit studio Kvalitní služby jsou u nás na prvním místě.

obchodní podmínky

I. OBECNÁ USTANOVENÍ
1) Tyto Všeobecné podmínky upravují vztahy mezi společností HYGGE lifestyle s. r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 06524125, vedená u Krajského soudu v Brně, značka C 102610, která je provozovatelem OMNI café & fit studio (dále jen “prodávající”), a klientem, který uskutečňuje nákup kreditu/permanentky/kurzu, v e-shopu prodávajícího prostřednictvím webových stránek (dále jen “kupující”).
2) E-shop slouží k dobíjení kreditu a zakoupení permanentky, či kurzu nabízených na stránkách www.omnibrno.cz

II. VZTAH MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM
1) Prodávající odpovídá za poskytnutí služeb kupujícímu na základě objednávky a uhrazení kreditu/permanentky/kurzu.
2) Kupující je odpovědný za úhradu objednaného kreditu/permanenkty/kurzu a za jeho užití před uplynutím doby platnosti.

III. OBJEDNÁVKA
1) Objednávka je platná, pokud kupující obdrží e-mailovou zprávu o potvrzení objednávky. Tímto okamžikem je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva.
2) Uzavřená smlouva může být měněna, nebo zrušena pouze dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, nebo na základě těchto Všeobecných podmínek a na základě zákona.
3) Odesláním objednávky souhlasí kupující s těmito Všeobecnými podmínkami v plném rozsahu. Potvrzuje tím, že byl se Všeobecnými podmínkami seznámen a že jim rozumí.
4) Smlouva se řídí českým právem a případné spory budou rozhodovány českými soudy.

V. PODMÍNKY UŽITÍ KREDITU/PERMANENTKY
1) Všechny podmínky týkající se zakoupených služeb či zboží jsou uvedeny v Podmínky rezervace a Provozní řád na stránkách www.omnibrno.cz

VI. REKLAMACE
1) Kupující má právo službu či zboží zakoupené přes e-shop reklamovat. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději během pěti pracovních dnů od poskytnutí služby. Reklamace musí být uskutečněna písemně (dopisem nebo e-mailem). Musí být jasně uvedeno, že se jedná o reklamaci, a obsahovat jasně specifikované reklamované vady. Reklamace bude vyřízena během třiceti dnů od jejího obdržení prodávajícím.

VII. CENA A PLATBY
1) Cena za produkt či službu (včetně DPH) je spolu s podmínkami produktu uvedena v e-shopu při objednávce.
2) Platbu je možné provést následujícími způsoby:
a) bankovním převodem – cena musí být odeslána během 24 hodin od objednání kreditu/permanentky/kurzu.
b) platební nebo kreditní kartou - platba je provedena on-line v průběhu objednávky, prostřednictvím ověřeného bankovního portálu;
c) po domluvě hotově v místě provozovny OMNI café & fit studio, Třešňová 2, Brno 621 00.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1) Kupující má právo od smlouvy odstoupit, bez udání důvodu, do 14 dnů od připsání kreditu/permanentky na klientský účet.
2) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou e-mailem na omni@omnibrno.cz, nebo dopisem na adresu: OMNI café & fit studio, Třešňová 2, Brno 621 00.
3) V případně, že kupujícímu vznikne nárok na vrácení peněz, budou peníze zaslány do 14 dnů od doručení výpovědi smlouvy prodávajícímu. Peníze jsou zaslány na bankovní účet uvedený v Odstoupení od smlouvy.
4) Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího omni@omnibrno.cz

IX. OSOBNÍ ÚDAJE
1) Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji bude nakládáno v souladu s příslušnou českou legislativou (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Vyplněním osobních údajů kupující souhlasí s jejich užitím a nakládáním v souladu se zákonem.
2) Vyplněním osobních údajů kupující souhlasí se zasíláním marketingových nabídek buď e-mailem, dopisem nebo ve formě sms.
3) Souhlas se zpracováním osobních údajů kupující může odvolat a to písemně e-mailem, nebo dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Prodávající má právo Všeobecné podmínky jednostranně měnit nebo doplňovat. Objednáním služeb kupující akceptuje aktuální platné znění Všeobecných podmínek.
2) Vztahy neupravené v těchto Všeobecných podmínkách se řídí příslušnými ustanoveními českého práva.

V Brně dne 21. 3. 2018